Διαγωνισμοι Δημοσιου | Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια | Πληροφορική | Ξένες Γλώσσες | Νέα Τμήματα | Εξειδικευμένα Σεμινάρια | Όμιλος Βιτάλη | Σύνδεσμοι | ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Navigation
Διαγωνισμοι Δημοσιου
Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Εθνική Σχολή Δικαστών
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς Δημοσίου
Ανακοινώσεις
Αναζήτηση

 
Περιοχή Μελών
Username

Password

Σύνολο Επισκέψεων
Επισκεψιμότητα
2858855
Side Banners
Δείτε επίσης:
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Home : Διαγωνισμοι Δημοσιου : Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης


ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ


Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ διοργανώνει κάθε χρόνο προγράμματα προετοιμασίας για τον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ).

Έχοντας αποκλειστική συνεργασία με την πλέον έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών και βαθιά γνώση των ειδικών απαιτήσεων του διαγωνισμού πετυχαίνουμε κάθε χρόνο τα υψηλότερα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας. 

 

Προγράμματα Προετοιμασίας – Δίδακτρα (Διαγωνισμός 2014)


Νέα Τμήματα για τον Διαγωνισμό

Ενημερωθείτε για τα τμήματα προετοιμασίας για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ).


Γενικά Στοιχεία του Διαγωνισμού

Τι είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (μετά την ενοποίηση τους - ΕΣΔΔΑ ) αποτελεί την σχολή Παραγωγής Ανώτερων Στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ). 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ιδρύθηκε το 1985 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 


Περιγραφή του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κάθε χρόνο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης προκηρύσσει εισαγωγικό διαγωνισμό για την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο αριθμός των εισακτέων προκύπτει από την προκήρυξη.


Πλεονεκτήματα Διαγωνισμού

Τα πλεονεκτήματα του διαγωνισμού για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό δημοσίου.

 • Η αναλογία εισακτέων προς τους συνολικά συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι συνήθως 1/6 έως 1/10 σαφώς καλύτερη από οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. 
 • Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος και σταθερός. 
 • Οι εισακτέοι στις Σχολές προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, και πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
 • Ο χρόνος της φοίτησής τους προσμετράτε ως προϋπηρεσία.
 • Η εκπαίδευση που λαμβάνουν στις Σχολές αντιστοιχεί μισθολογικά σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Μετά την αποφοίτησής τους τοποθετούνται στις τελικές θέσεις με την Δ βαθμίδα Δημόσιου Υπαλλήλου (σύμφωνα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο).
 • Ο τρόπος εξέτασης είναι καθαρά θεωρητικός (ανάπτυξη θέματος) δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε όλους.
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν πλήρη υπηρεσιακό φάκελο έχοντας πλεονέκτημα ως προς την εξέλιξη σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημόσιους Υπαλλήλους. 
 • Ειδικά για τους ήδη Δημόσιους Υπαλλήλους αν έχουν προσληφθεί ως Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί με άμεση αναβάθμιση σε κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 


Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι :

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 3528/07 « Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για   πλημμέλημα ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
 • Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό των Σχολών οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α.


Στάδια και Διαδικασία του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούνται από κοινού σε δύο Στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό.


Προκαταρκτικό Στάδιο

Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική 

 

Τελικό Στάδιο 

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει :

 • Γραπτή εξέταση στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Γραπτή και προφορική εξέταση του υποψηφίου σε μία ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής.
 • Γραπτή και προφορική εξέταση του υποψηφίου σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία (εξέταση Φακέλου) :
  • Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  • Κοινωνική Διοίκηση
  • Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική


Διαδικασία Διαγωνισμού - Αιτήσεις

Αιτήσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλονται αμέσως μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Η έκδοση της προκήρυξης γίνεται περίπου 60 – 65 μέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Δύο με τρεις εβδομάδες μετά την διεξαγωγή του προκαταρκτικού σταδίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. 

Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στο δεύτερο και τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :

Να έχει συγκεντρώσει βαθμολόγια και στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου μεγαλύτερη ή ίση του 25 (άριστα είναι το 50).

Η σειρά κατάταξης του με βάση την βαθμολογία του προκαταρκτικού σταδίου να μην είναι μεγαλύτερη από τον διπλάσιο αριθμό των τελικά εισακτέων (φέτος και εφόσον θα εισαχθούν 80 σπουδαστές, στο δεύτερο στάδιο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πρώτοι 160 εφόσον βέβαια έχουν συγκεντρώσει και βαθμολογία μεγαλύτερη ίση του 25/50 και στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου).

Οι υποψήφιου του δευτέρου σταδίου δηλώνουν την επιλογή του φακέλου καθώς και την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Λίγες μέρες αργότερα ανακοινώνεται η τελική λίστα των υποψηφίων του δευτέρου σταδίου το οποίο διεξάγεται περίπου 8 – 12 εβδομάδες μετά του προκαταρκτικό στάδιο.

Για να εισαχθεί κάποιος τελικά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συγκεντρώσει και στα μαθήματα του δευτέρου σταδίου βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 25 και βέβαια η συνολική του βαθμολογία να τον κατατάσσει σε θέση εισακτέου. Στην τελική βαθμολογία υπολογίζονται και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου.

 

Διαγωνισμός 2013


Διαγωνισμός 2012

 

Διαγωνισμός 2012


Απαντήσεις στα θέματα του 1ου σταδίου για τον διαγωνισμό 2012

 

Διαγωνισμός 2009


Απαντήσεις στα θέματα του διαγωνισμού 2009


Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2013 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Τριάντα τρείς (33) από τους συνολικά 98 διοριστέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επί των διοριστέων είναι 33,75% (33/98).

1 στους 3 διοριστέους προετοιμάστηκαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι στην πρώτη εικοσάδα των επιτυχόντων βρίσκονται 10 επιτυχόντες - διοριστέοι (ποσοστό 50%) που προετοιμάστησαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας, αλλά υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού μας φροντιστηρίου. 


Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2012 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Εικοσιεπτά (27) από τους συνολικά 80 διοριστέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επί των διοριστέων είναι 33,75% (27/81).

1 στους 3 διοριστέους προετοιμάστηκαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

 

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας, αλλά υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού μας φροντιστηρίου.

 

Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2009 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Τριανταεπτά (37) από τους συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ. 

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες στον διαγωνισμό της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Bookmark and Share
Νέα και Ανακοινώσεις
Εθνική Τράπεζα

Διαγωνισμός Εθνικής Τράπεζας 2014. Έναρξη προγραμμάτων...

ΕΣΔΔΑ Αποτελέσματα 1ου Σταδίου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 1ου Σταδίου

ΕΣΔΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2013

Απαντήσεις στα θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους και Πολιτικής Οικονομίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 23ου Διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Έναρξη μαθημάτων για την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου


        

© 2014 - Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ: Νίκης 2 & Καραγεώργη Σερβίας, Σύνταγμα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δεληγιώργη 106Α (Έναντι Πανεπιστημίου Πειραιά), Τηλ: 210-42.20.970,1,2, 210-77.12.995. email: info@vitali.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing