ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

 

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Τα προγράμματα είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τα προγράμματα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ύλη που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Δίδακτρα

ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 40 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 40 ώρες  
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 40 ώρες  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
(Κοίνο σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών)

60 ώρες

 

Σύνολο

180 ώρες

 

 • Ολιγομελή τμήματα. 
 • Ευέλικτα ωράρια. 
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους σπουδαστές μας. 
 • Επαναληπτικά μαθήματα θα γίνουν πριν το διαγωνισμό χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 
 • Τα μαθήματα γίνονται σε τετράωρα. 
 • Διδασκαλία αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές κατόχους Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν

 

Γενικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
 • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄). 
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
 • Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Ειδικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

Θέσεις προηγούμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ προκηρύχθηκαν 2120 θέσεις για την κατηγορία ΠΕ70.

 

Εξεταστέα Ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ βασίζεται στην προκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού.

 

Μικρές αλλαγές μπορούν να προκύψουν με την νέα προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

 

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το περιεχόμενο του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο.

 • Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείμενο του προγράμματος σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13−03−03) και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. [γλωσσική (λεκτική) πράξη, γλωσσικός γραμματισμός, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη λόγου και τύποι κειμένων, αποδεκτότητα λόγου, παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους].
 • Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. Δεξιότητες ακρόασης, εμπειρίες ακρόασης.
 • Φωνολογία. Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων και εκτενέστερων φραστικών συνόλων. Επιτονισμός−προσωδία. Σημασία τους στην αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Μορφολογία και σύνταξη του ονόματος, του ρήματος, του επιρρήματος και της μετοχής.
 • Γραμματική της λέξης, γραμματική της πρότασης, γραμματική των κειμένων.
 • Θέμα− κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις σημασίες του κλιτού.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου. Διαδικασίες παραγωγής ποικίλων κειμενικών τύπων κατάλληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις και κριτήρια αξιολόγησής τους.
 • Απόκλιση της γλώσσας του μαθητή από τον διδασκόμενο κανόνα− συνέπειες της απόκλισης.
 • Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, εξακολουθητικά σύμφωνα, τονισμός, κλίση, τρόπος του ρήματος κτλ).
 • Είδη λόγου και τύποι κειμένων. Δόμηση ενιαίου κειμένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κειμένων.
 • Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευμάτων της λογοτεχνίας και των θεωριών (σχολών).
 • Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα. Σημασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη – διεύρυνση της δεξιότητας ανάγνωσης των μαθητών και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα, με ιστορικοκοινωνικά θέματα, με γεγονότα της επικαιρότητας και με άλλες τέχνες (εικαστικά, μουσικά).

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα θέματα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των Μαθηματικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13.3.2003).

 • Επίλυση προβλήματος.
 • Η έννοια του αριθμού−βασικές έννοιες στη θεωρία αριθμών.
 • Αριθμοί και πράξεις (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγματικοί αριθμοί, αριθμητικά μοτίβα, βασικά αριθμητικά συστήματα).
 • Μετρήσεις (μήκους, μάζας, χρόνου, επιφάνειας, χωρητικότητας, γωνιών και τόξων).
 • Γεωμετρία: βασικές έννοιες (γεωμετρικά σχήματα και στερεά, γεωμετρικές σχέσεις και γεωμετρικά μοτίβα).
 • Στατιστική: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 • Λόγοι και Αναλογίες.
 • Εξισώσεις, αντιστοιχία−απεικονίσεις.

 

Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Με βάση το ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13.3.2003) οι υποψήφιοι – μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να προσεγγίζουν διαθεματικά και πειραματικά, αλλά και να εξηγούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα μακροσκοπικά φαινόμενα και τις ιδιότητες της ύλης με όρους του μικρόκοσμου στα παρακάτω θέματα:

 • Υλικά Σώματα και Δομή της Άβιας και Έμβιας Ύλης (Σωματίδια της Ύλης − Πυρηνικά Φαινόμενα, Στοιχεία και Χημικές Ενώσεις − Χημικά Φαινόμενα, Στερεά − Υγρά – Αέρια Σώματα, Ιδιότητες των Υλικών Σωμάτων− Μηχανικά Φαινόμενα, Χαρακτηριστικά της ζωής − τα Κύτταρα, Ζώα και Φυτά).
 • Κίνηση και Δύναμη (Ταχύτητα και μεταβολές της, Αλληλεπιδράσεις − Είδη Δυνάμεων, Βάρος − Βαρύτητα, Τριβή, Πίεση).
 • Ενέργεια (Μορφές, Μετατροπές − Διατήρηση, Πηγές − Αποθήκες, Οικοσυστήματα), Θερμότητα −Θερμικά Φαινόμενα, Ηλεκτρομαγνητισμός − Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Φαινόμενα, Φως − Οπτικά Φαινόμενα, Ήχος − Ηχητικά Φαινόμενα.
 • Ανθρώπινος Οργανισμός (Κυκλοφορικό − Πεπτικό − Αναπνευστικό − Αναπαραγωγικό Σύστημα, Ακοή, Όραση). 
   

 

Οικονομικός Διακανονισμός

Οικονομικός Διακανονισμός γίνεται με την Διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

 

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για να ενημερωθείτε για νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Νέα Τμήματα ".

 

Σημειώσεις για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων ( απαραίτητη θεωρία και ερωτηματολόγια). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "Σημειώσεις ".

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες κάθε χρόνο